Materiaalit

Esitteet

Kirjoituksia

Kuinka tärkeää on se, että kokee riittävänsä? Riittävänsä juuri sellaisena kuin on. Tulevansa hyväksytyksi kaikkine piirteineen. Käy lukemassa hankekoordinaattorin blogiteksti Rohkeasti herkkä -blogista

Kesäkuussa 2023 hankekoordinaattori avasi Rohkeasti herkkä -blogiin kokemuksia ja tunnelmia hankkeen kevään ryhmätoiminnoista. Voit käydä lukemassa blogitekstin täältä

Opinnäytetyöt⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kyse ei ole siitä, että on erityisen herkkä, vaan erityisherkkä: nuorten kokemuksia omasta erityisherkkyydestään (Kivikoski, Milla; Konga, Katja (2023)

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda kuuluviin erityisherkkien nuorten äänet. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen ja se on toteutettu yhteistyössä Suomen erityisherkkien yhdistyksen HSP Suomi ry:n kanssa. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia kohderyhmällä on omasta erityisherkkyydestään sekä minkälaista tietoa ja tukea he kaipaavat. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, johon aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Lomake sisälsi kolme avointa kysymystä ja se julkaistiin Webropol-verkkosivulla kesäkuussa 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 18 henkilöä. Kysely oli avoinna kaikille 16–29- vuotiaille erityisherkille nuorille. Kerätty aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 

Tutkimustulokset kertoivat, että nuoret kokivat erityisherkkyyden näkyvän heidän elämässään vahvasti kuormittumisena, aistiherkkyytenä ja sitä kautta tunneherkkyytenä. Vastaajat kokivat, että heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan tukevia keinoja ovat lepo, omat harrastukset, omien rajojen asettaminen, oman herkkyyden tunnistaminen ja ulkoinen apu, kuten esimerkiksi terapiassa käynti. Vastaajat toivat ilmi, että he haluaisivat enemmän tietoa erityisherkkyydestä sekä itselleen että muille, kuten terveydenhuoltoon ja työpaikoille. Vastaajat toivat ilmi myös vertaistuen tärkeyden sekä toiveen erilaisista menetelmistä erityisherkkyyden kanssa elämiseen.  


Luovan ryhmätoiminnan tuottaminen: case-esimerkki: luovan työskentelyn ryhmä erityisherkille nuorille aikuisille (Nuur, Veera (2023)

Tämä työ on tehty osana HSP Nuoret aikuiset -hanketta (2022-2024). Opinnäytetyössä tutkittiin luovan ryhmätoiminnan tuottamista ja sen kehittämistä moniammatillisessa yhteistyössä, jonka tapausesimerkkinä toimi kolmen kuukauden mittainen luovan työskentelyn ryhmä erityisherkille nuorille aikuisille. Toiminnassa hyödynnettiin taideterapeuttisia menetelmiä. Tutkimuksen avulla selvitettiin, olisiko vastaavalle toiminnalle jatkossa tarvetta ja kuinka sitä voitaisiin lähteä kehittämään toimivammaksi. Tavoitteena oli saada näkökulmia ja kokemuksia case-ryhmän kautta siitä, miten HSP Suomi ry voisi jatkossa toteuttaa vastaavaa toimintaa järjestössään. Lisäksi työ käsitteli eri ammattialoilla lisääntyvää monialaisuutta sekä tuottajan ja eri ammattialojen yhteistyömahdollisuuksia.

Kehittämistyön viitekehyksinä hyödynnettiin soveltavan taidepalvelun muotoiluprosessia sekä tutkimusaineistoa. Työssä luovan ryhmätoiminnan palvelumuotoilun suuntaviivoina toimivat asiakaslähtöisyys ja monialaisuus, jotka ovat muotoiluprosessin kulmakiviä.

Työ toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluita, kyselyä, havainnointia ja palvelumuotoilua. Työssä haastateltiin case-ryhmää ohjanneita ryhmätaideterapian opiskelijoita sekä HSP Suomi ry:n toiminnanjohtajaa ja HSP Nuoret aikuiset -hankkeen hankekoordinaattoria. Kyselyn avulla kartoitettiin asiakasnäkökulmaa ryhmään osallistuneiden henkilöiden omakohtaisesta kokemuksesta ryhmässä.

Työn lopulliseksi tuotokseksi luovan ryhmätoiminnan tuottamiseen muodostuivat viisi kehittämisideaa aineistosta esiin nousseiden haasteiden pohjalta. Tutkimustulosten perusteella voidaan myös arvioida vastaavalle toiminnalle olevan kysyntää jatkossakin.