Materiaalit

Esitteet

  • Ohessa erityisherkille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorien kanssa työskenteleville suunnattu erityisherkkä nuori -esite. Voit ladata esitteen käyttöösi.

Kirjoituksia

Kuinka tärkeää on se, että kokee riittävänsä? Riittävänsä juuri sellaisena kuin on. Tulevansa hyväksytyksi kaikkine piirteineen. Käy lukemassa hankekoordinaattorin blogiteksti Rohkeasti herkkä -blogista

Kesäkuussa 2023 hankekoordinaattori avasi Rohkeasti herkkä -blogiin kokemuksia ja tunnelmia hankkeen kevään ryhmätoiminnoista. Voit käydä lukemassa blogitekstin täältä

Opinnäytetyöt⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kyse ei ole siitä, että on erityisen herkkä, vaan erityisherkkä: nuorten kokemuksia omasta erityisherkkyydestään (Kivikoski, Milla; Konga, Katja (2023)

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda kuuluviin erityisherkkien nuorten äänet. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen ja se on toteutettu yhteistyössä Suomen erityisherkkien yhdistyksen HSP Suomi ry:n kanssa. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia kohderyhmällä on omasta erityisherkkyydestään sekä minkälaista tietoa ja tukea he kaipaavat. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, johon aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Lomake sisälsi kolme avointa kysymystä ja se julkaistiin Webropol-verkkosivulla kesäkuussa 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 18 henkilöä. Kysely oli avoinna kaikille 16–29- vuotiaille erityisherkille nuorille. Kerätty aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 

Tutkimustulokset kertoivat, että nuoret kokivat erityisherkkyyden näkyvän heidän elämässään vahvasti kuormittumisena, aistiherkkyytenä ja sitä kautta tunneherkkyytenä. Vastaajat kokivat, että heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan tukevia keinoja ovat lepo, omat harrastukset, omien rajojen asettaminen, oman herkkyyden tunnistaminen ja ulkoinen apu, kuten esimerkiksi terapiassa käynti. Vastaajat toivat ilmi, että he haluaisivat enemmän tietoa erityisherkkyydestä sekä itselleen että muille, kuten terveydenhuoltoon ja työpaikoille. Vastaajat toivat ilmi myös vertaistuen tärkeyden sekä toiveen erilaisista menetelmistä erityisherkkyyden kanssa elämiseen.