Erityisherkkyys

Yhdysvaltalainen psykologian tohtori Elaine Aron on tutkinut erityisherkkyyttä 1990-luvulta saakka. Aron luokittelee erityisherkkyyden piirteet neljään pääryhmään kirjassaan Psychotherapy and the Highly Sensitive Person. Luokittelun muistamista helpottaa alkukirjaimista muodostuva lyhenne DOES:

D – Depth of processing (syvällinen tiedon prosessointi)

Erityisherkkä ihminen käsittelee havaintoja ja tietoa syvällisesti. Hän miettii eri vaihtoehtoja, vertaa tietoa aiempaan tietoon tai kokemuksiin ja yhdistää ulkoiset ja sisäiset havainnot kokonaisuudeksi.

O – Overarousability (kuormittumisalttius)

Erityisherkkä ihminen stressaantuu liiallisesta aistimus- tai tietomäärästä. Monipuolinen,  intensiivinen tai pitkäkestoinen tapahtuma voi viedä hänen voimansa, jotka palautuvat lepäämällä, rajaamalla aistimuksia tai poistumalla tilanteesta.

E – Emotional intensity (vahva eläytymiskyky)

Erityisherkän ihmisen tunteet ja tuntemukset voivat olla voimakkaita. Hänellä on kyky liikuttua, vaikuttua ja asettua toisen asemaan helposti.

S – Sensory sensitivity (tarkka havainnointikyky)

Erityisherkän ihmisen aistihavainnot ovat hienovaraisia. Hän tarkkailee sekä ympäristöään että sisäisiä kokemuksiaan, ja tekee niistä tarkkoja havaintoja. Herkän aistit eivät kuitenkaan ole paremmat kuin muilla, vaan kyseessä on hermoston herkkä reagointi.

Testit

Erityisherkkyyden tunnistamiseen on kehitetty testejä. Lue niistä testit-sivulta.

Lisätietoja

Erityisherkkyyden tutkimustaustaa
Erityisherkkien kokemuksia
Mitä erityisherkkyys ei ole
Usein kysytyt kysymykset

 

 

Aineistoja

PDF-tiedostoea89b1_8332ab78a1ab4d628f79ad0462211150.pdf (1.1 MB)
Ilse Sandin erityisherkkyys-testi
PDF-tiedostoea89b1_3a389ca10e7248fabcaee51774d7d49a.pdf (762 kB)
Erityisherkän elämää Omistajan opas
PDF-tiedostoVoimaryhmän ohjaajan opas 2022-01-07.pdf (3.1 MB)
Senja Pirinen laati Voimaryhmän ohjaajan oppaan osana Diakonia-ammattikorkeakoulun opintojaan. Pirinen teki työharjoittelunsa HSP Suomi ry:n HSP Voimaryhmät -hankkeelle.
PDF-tiedostoErityisherkkä ihminen urheilun maailmassa.pdf (714 kB)
Jääkiekon pelaajana aloittanut Janne Juppo on edennyt lajin valmentajaksi. Suomen Urheiluopistolle tekemässään kehittämistyössä hän tarkastelee molempia rooleja näiden kohdatessa erityisherkän henkilön tai henkilön ollessa itse sellainen.

Opinnäytetöiden aiheita

PDF-tiedostoHSP.graduaiheita kasvatustieteilijöille.pdf (1.4 MB)
Myös sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden aloille sopivia!
Kuva: Tuula Ahde